Svěřenský fond

Svěřenský fond je nový institut českého práva. Podstata svěřenského fondu spočívá v tom, že jeho zakladatel vyčlení část svého majetku a tu svěří do správy svěřenskému správci. Tím vzniká oddělené vlastnictví a případné právní problémy (exekuce, insolvence, dluhy) původního vlastníka již majetek svěřenského fondu nezatěžují. Majetek vyčleněný do fondu přestává být vlastnictvím zakladatele ale současně není ve vlastnictví ani správce fondu ani osoby obmyšlené (osoba, která nabývá příjmy fondu, popřípadě jeho majetek po zrušení fondu).


K čemu slouží svěřenský fond:

- chrání soukromý a rodinný majetek před riziky exekuce, bankrotu

- k zachování celistvosti rodinného majetku

- umožňuje předat Váš majetek mimo dědictví a to přesně podle Vašich představ, což Vám neumožní závěť ani dědická smlouva

- vyčleněný majetek nespadá do společného jmění manželů a lze se tak vyhnout složitému vypořádání v případě rozvodu


Jak probíhá založení svěřenského fondu:

- Vstupní konzultace, definování potřeb a požadavků klienta, specifikace potřebných údajů a dalších požadavků nutných k založení fondu.

- Na základě vstupní konzultace a klientem dodaných podkladů zpracujeme pracovní verzi statutu svěřenského fondu. Tento koncept je s klientem následně prodiskutován a doplňován o další klientem požadovaná ustanovení, případně změny.

- Ve spolupráci s notářem vytvoříme finální podobu statutu svěřenského fondu, který bude následně ve formě notářského zápisu podepsán

- V průběhu celého procesu založení Vám poskytneme veškeré potřebné právní a daňové poradenství

 

Svěřenský fond je plátcem dani z příjmu. V souvislosti se založením Vám zajistíme registraci fondu na příslušném finančním úřadě a v případě zájmu Vám nabízíme vedení účetnictví pro svěřenský fond.

Vše jednoduše,
odborně a bez starostí
 
 

kde nás najdete

C-firmy kontaktní místa
C-firmy Europe S.E. Bieblova 166/26
Černá Pole
613 00 Brno
DIČ CZ29236053
IČ 29236053

+420 733 642 332
filipikova@c-firmy.cz